نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - چهارشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٤

 

ميزهای گران بر آن هستند

که بگويند چيز دان هستند

دستشان چند بار رو شده است

باز هم پای حرفشان هستند

دانش هست و نيست را دارند

صاحب ملک و لامکان هستند

می خراشند آسمان را برج-

-ها که با ميز مهربان هستند

اين خدايان شيشه ای که به سنگ

باج دادند و در امان هستند

عينک آفتابی اند که روز

حافظ ميزهايمان هستند

 

خوب شد دست کم در اين بازار

نيمکت ها برايمان هستند

پيش از اين ميز درسمان دادند

پس از آن نيز يارمان هستند

آسمان ريسمان نمی بافند

هرچه رو می کنند آن هستند

بارها ديده اند آدم ها 

همه نادان و ناتوان هستند

غمشان نيست زخمی عمری

يادگاری اين و آن هستند

سايه تا می رسد پذيرای

خسته ای پير يا جوان هستند

بهار ۱۳۸۴

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :