نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 

قتل تقريبا 60 عراقی در دو انفجار عظيم ...

 

برای بشر در قرن بیست و یک ننگ است که با این همه سازمان بین المللی، دولتی وغیر دولتی برای تضمین حقوق اولیه انسانها، هنوز زمین جولانگاه خونریزان خردیست که ادعای جنگ با بزرگان را دارند و بی گناهان را می کشند تا گناه بزرگان را بشویند. 

 

رهزنان از کمر کوه سرازیر شدند

همچنان بهمن انبوه سرازیر شدند

 

اسب ها را یله دادند در این آبادی

وای بر مردم بی یار، بر این آبادی

 

مردها در دل دشتند خبر نیستشان

مانده ها قوت شمشیر و تبر نیستشان

مثل خنجر و پشتند و رجز می خوانند

تیغ رخ بر رخ مشتند و رجز می خوانند

 

آی! یک دشمن آزاده در این میدان نیست؟

مرد باشید اگر در دلتان ایمان نیست

 

مرد باشید و بگویید که خونخوار شدید

کشته بر کشته نهادید و چنین هار شدید

 

هار آنگونه که از پستی پرواتان نیست

دست یک مرد در انبوه تبرهاتان نیست

 

دست یک مرد که بازیچه نباشد آسان

و به خون دل این قوم نیامیزد نان

 

وبه خون دل این قوم...

                                        

رهزنان از کمر کوه سرازیر شدند

اسب ها از جوی بی دانه شده سیر شدند

 

زین کنم آن کهر تیز تکت را ارباب؟

و به فرموده بگویم حرکت را ارباب؟

 

وقت تنگ است چرا دست نهادی بر دست؟

مگر این ناحیه را غیر تو اربابی هست؟

 

اگر انبار تو از گندم  و جو پر شده است

نان نان آور هر روزیت آجر شده است

 

کوه می لرزد از این  فتنه چرا خاموشی

دشت می سوزد و می نالد، چشمی! گوشی!

 

آی ارباب!... نه! دیگر به توام کاری نیست

هان! کسی هست؟ در این گردنه عیاری نیست؟

 

خان و ارباب هم آواز حرامی شده اند

دشنه دارن سر خوانند و گرامی شده اند

 

پیک مرگ است که اینجا به سرود آمده است

پربلاییست که بر خاک فرود آمده است

 

پرچم ننگ در اقلیم بر افراشته اند

میوه ترس و امید است که بر داشته اند

 

میوه ترس و امید است...

 

رهزنان از کمر کوه سرازیر شدند

سالها رفت و خدایان خرد پیر شدند

 

سالها رفت و بشرگفت و قلم ها زد و خواند

آرمان شهر خیالی شد و در خاطره ماند

 

آرمان شهروافسانه یک حسرت خام

که به خون دل این قوم در آمیخت، تمام

 

با بزرگان حرامی شده ام کاری نیست

هان! کسی هست؟ در این گردنه عیاری نیست؟

 

بهار ۸۴

 

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :