نوشتن یا ننوشتن
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
 
نویسنده: قاسم شیری - چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

طبع من

مدتی است شعر تازه ای نگفته ای

حرف نو نداشتی؟

یا نه

واژه ای نبود در خور شکفتنت؟

 

طبع من 

مدتی است

بی صدا

گوشه ای نشسته ای

خشم ذره ذره می خورد تو را

کارد می زنند و خون نمی جهد

از دلت

این چه حالت است؟

این فقط تو نیستی

زندگی

گرده از

دوش زندگان کشیده است

 

سالهای سال

از تولد زمین گذشته است

پیر مرد ژنده پوش

این مدار ساده را

بارها

گشته است و گشته است

لافها شنیده است

از زبان مردمی که رفته اند

نیستند

 تا حقارت صدای خویش را

در طنین گامهای سنگی زمان

بشنوند

 

طبع من

بشکن این سکوت خشم را

واژه های کهنه را به هم بریز

زندگی باز هم سرودنی است

گر چه

هیچ کس نخواندش

زندگی باز هم سرودنی است

 

پاييز۱۳۸۰

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :