به مرگ کيست بگويد

چهار تاول چرکين

بدوز بر کفنت

و شاد و خوش بخرام

به گرد گورستان

نصرت رحمانی(حريق باد)

 

ابر و باد مه و خورشيد و فلک دست به دست هم داده اند تا ما بينوايان نيز از کاروان جهانی شدن پس نمانيم. امروز  اگر مردم جهان با کوکا کولا، مک دونالد و هاليوود زندگی می کنند؛ منجيل، بم، بويين زهرا و زرند کرمان را نيز می شناسند .

با هر بلايی که می رسد، رسانه های جهان اين نام ها در آخر خبر فهرست می کنند تا ساکنان اين کره خاکی شور بختيهای ما نفرين شدگان را مرور کنند.

بنايی که گذشتگان ما سست نهاده اند بر سر ما آوار می شود و ما نيز به انتقام برای آيندگان بنای سست به يادگار می نهيم.

گفته اند

چشم عبرت بر گذشتگان بداريد

و برای آيندگان بکاريد

می گوييم

اگر گذشتگان را حرفی برای گفتن

و آيندگان را دندانی برای خوردن

نباشد

ما چه کنيم؟    

/ 1 نظر / 5 بازدید
ali

http://mag.gooya.com/nabavi/archives/024259.php#more